Adresa
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo

Radno vrijeme
PON - PET 09:00 - 17:00

Što mi radimo?

“Ravnopravnost znači da prava, odgovornosti i mogućnosti žena i muškaraca neće zavisiti od toga da li su rođene kao žene ili muškarci.”

 • Ukazujemo na rodnu ravnopravnost u donošenju odluka, pregovaranju, kreiranju sigurnosnih planova i politika.
 • Poduzimamo aktivnosti na borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Video

Pogledajte naš promotivni video materijal

Ermin Pešto

Predsjedavajući Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti u vezi sa primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Uvodna riječ

Poštovani/e,

Sigurnost je pravo svih ljudi bez obzira na spol, rod, etničku pripadnost, vjeru i druge osnove, a odnosi se ne samo na ličnu i sigurnost zajednice u vremenima nasilja, rata i sukoba, nego uključuje i pristup hrani, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, ekonomskoj i ekološkoj sigurnosti kao i političku zastupljenost.

Rodna ravnopravnost je sve više prepoznata kao važan preduslov za postizanje sigurnosti ljudi.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine prepoznato je kao institucija koja ulaže velike napore i poduzima konkretne aktivnosti na integriranju principa ravnopravnosti spolova i rodnog koncepta u sektor sigurnosti.

Ministarstvo sigurnosti dobilo je priznanje i pohvalu vezano i za promociju i upućivanje policijskih službenica u operacije potpore miru UN-a kao i za njihov zapažen doprinos u izgradnji postkonfliktnih društava.

Uspostavljanjem Koordinacijskog odbora za ravnopravnost spolova 2020.godine (Odbor), Ministarstvo je potvrdilo svoju predanost rodno osviještenoj politici i obavezama proisteklim iz Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i međunarodnih konvencija.

Pozivam vas da zajednički unaprijedimo integriranje principa ravnopravnosti spolova u sektor sigurnosti.

 

Aktivnosti

Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti za provođenje zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

 • Uvođenje rodno osviještene politike i integracije rodne perspektive u sve politike, strategije i planove Ministarstva sigurnosti BiH
 • Promjenu rodnih stereotipa i predrasuda
 • Integriranje rodne ravnopravnosti u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u sve razvojne politike i strategije
 • Definiranje načela, ciljeva i odgovornosti u procesu ostvarenja demokratskih principa i osnovnih Ijudskih prava, koji zahtijevaju rodnu ravnopravnost.
 • Ciljanim mjerama za postizanje rodne ravnopravnosti u kombinaciji s jačanjem rodno osviještene politike.
 • Podizanjem svijesti, znanja i kapaciteta zapolenih u u MS BiH o rodnoj ravnopravnosti
 • INTEGRACIJOM implementacijom principa rodne ravnopravnosti, a koji se ogledaju u provođenju rodne analize i integriranju rodne perspektive u sve aktivnosti MSB BiH, od planiranja do evaluacije
 • UKLJUČENOŠĆU uklanjanje prepreka za ravnopravno i značajno učešće svih zaposlenih u procese integriranja rodne ravnopravnosti
 • INTEGRITETOM poštivanjem transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti
 • Povećati broj žena na rukovodnim pozicijama u MSBiH
 • Ugraditi politiku rodne ravnopravnosti u sektorske dokumente
 • Koristiti rodno zasnovani jezik u dokumentima
 • Podizati svijest zaposlenih po pitanjima rodne ravnopravnosti
 • Praćenje statističkih podataka i drugih pojavnih oblika itd.
 • Jednaka prava i mogućnosti i za muškarce i za žene.
 • Podcrtati politike rodne ravnopravnosti (donošenje procedura ili politika)
 • Akcentirati Akcioni plan KO MS BiH
 • Plan rada MS BiH (Godišnji izvještaj Rodne Ravnopravnosti Upravnog odbora)
 • Insistirati na BUDŽETIRANJU
 • Formiran je Koordinacioni odbor za integraciju rodne ravnopravnosti
 • Ukazujemo na rodnu ravnopravnost u donošenju odluka, pregovaranju, kreiranju sigurnosnih planova i politika
 • Poduzimamo aktivnosti na borbi protiv rodno zasnovanog nasilja
 • Kreiranja sigurnog ambijenta prevencijom seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja po osnovu spola.
 • Provođenje politike rodne ravnopravnosti u MS, kroz zapošljavanje, stručno usavršavanje.
 • Dati jednake mogućnosti za napredovanje.
 • Razvijati svijest o efektima neravnopravnosti.
 • Veći angažman žena na rukovodećim pozicijama u sektoru sigurnosti.

Koordinacijski odbor

Ministarstva sigurnosti za provođenje zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Ermin Pešto

Predsjedavajući

Jelena Savić

Zamjenica predsjedavajućeg

Ivana Veselčić

Zamjenica predsjedavajućeg

Andrja Elzner - Kujača

Članica

Bojan Mališ

Član

Amila Smajkić

Članica

Mustafa Pašalić

Član

Nenad Ešpek

Član

Irina Neuman

Članica

Admir Malagić

Član

Mirnesa Softić

Članica

Daria Perković - Hai

Sekretarka